Το plirophoria.blogspot, έχει ως σκοπό να δώσει αυτό που λέει, πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Μια πληροφορία μπορεί να αλλάξει την ζωή και τον τρόπο αντίληψής μας.

Tuesday, June 20, 2017

Economy is the tool of Human DevelopmentBut above economy and many other human principles, is Justice. Justice is one of the most important human's principle and virtue of its civilization. Justice is the bond to keep the society in order, in peace and prosperity.

The below rules and measures are to serve the society's economy and not against it.

Economy as the tool of human development must comply certain rules, where their aim is to make economy sustainable, flexible, practical, and acceptable from all individuals and their societies.

Economy's motivation for our development is the profit where it is our major target. Profit now days means money and this is our target.

One of economy's malfunction is the greediness where it is precisely not economy's mistake but ours. Greediness is an human attitude that at the end leads to conflicts and disorder.

For many reasons and mainly because of the human greediness the State is the organization who has to set rules for all the functions of the country and especially the economy.
The State is the factor that warranty the smooth function and balance of the members of its society.

There are three basic rules each Society and State must have and ninth additional

1- The fist rule to keep the economy sustainable is to apply a certain basic income for all members of the society. This income can be enough for food, roof (shared together with other people as motivation pressure of individual freedom), cost of basic bills (energy, internet, telephone), necessary clothes.
The basic income is important factor to keep the economy to function on some level and also the society to keep calm, peaceful, and prosperous.
The basic income has the advance that regulate and circulates the society's economy.
The basic income should not be related to any form of government work because it will conflict with private work, which is the objective.

2- The second rule is to provide a basic health to all members of the society. This can be by supplying financial resources to the State and private sector infrastructures aiming to health aid.
Health is the most basic element after food, where gives the society the sense of security. By keeping healthy all members of the society can have the best results as State and as privet sector.
A universal health card to each citizen can be a flexible tool. With this card the citizen can visit public clinics and hospitals or clinics and hospitals of the privet sector according his health card properties.

3- The third rule is to provide an efficient education. By the term efficient means that the members of the society when are finish the basic education period, they know how to behave socially, how to function in the society (having knowledge skills to new technologies, basic knowledge to obligations and rights as individual).
Education is the most important supply to any human society and it shows the level of the development of each society.

The above three basic rules can keep any society sustainable, peaceful, and prosperous.

The additional ninth important rules of the State

Having the society establish a certain economical level of prosperity can put efforts to next target where it is the development of the country.

This is very crucial decision how the society wants to work. Our history has proved that the best way to develop our country is via the privet sector.
US was the most successful example of our recent history not perfect but better than everywhere else.

The privet sector is the force of the individuals the cell of each society. If the individuals do not have motive to the profit and to earn money, then there is not motivation to do anything which will benefit first themselves and finally the society that will profit from their actions.
To accomplish this the worker has to be connected with the profit. This is the ultimate motive to each person, the person works more, produce more and gets more money. The company makes more money and every body is happy the worker and the company.

This profitable function can not be achieved without the help of the State, where it sets the following rules.

4- The fourth rule is that the State has to provide the important infrastructures, roads, sea roads, trains, communication-internet, hospitals, schools and public buildings, where it can develop correct itself.

5- The fifth rule is to liberate the companies from the malfunction load of insurance. The companies they should not be busy with insurance but to be busy with their function, which is not other than business, or service,s or what ever other function have.
The companies they don't need to pay any money to the workers for insurance, this is what the State did by providing basic insurance with the 2nd basic rule. The workers they can have better level of insurance than the basic, by paying an extra amount of money from what they earn.
They work, they have more money than the basic income and better insurance, they do not work they do not have the extras.

6- The sixth rule is to connect the basic income 1st basic rule with the wages of the companies. The companies give only an extra amount above the basic income where this amount is in agreement with the worker. That means that the worker take always the basic income and gets the extra wage according the agreement with the company.

7- The seventh rule is connected with the 6th rule and the State has to apply Laws where the labor is more flexible. That means the contract of the worker with the company is free from time set. The worker don't need to worry if he loses the job, he will be at the street without protection thanks to 1st and 2nd basic rules, but to know if he lose the work, he will lose the level of prosperity has accomplish via his work. The companies are free to make contracts according their needs and to offer salaries and wages that can attract the workers.

8- The eighth rule that the State must apply are Taxes that are reasonable to make the economy flexible and operationally. The income tax, profit tax and the VAT tax must have a balance. A universal tax 10% of the income tax, profit tax and the VAT tax, will make the economy to thrive.

9- The ninth rule is the most controversial, but nowadays has the tendency to be applied. This is the Electronic Currency. With the electronic currency all the taxes can be paid at once. The moment there is a currency transaction, every tax can be payed instantly and automatically.
Electronic currency for the State and the society saves energy, and reduce corruption, bureaucracy, and criminality.
To apply electronic currency, the country has to work in the necessary infrastructures. It looks a huge cost but the result it has an immediate impact and it can be seen from the super function of the economy and society. Electronic Currency gives speed and minimize obstacles.


10- The tenth rule is the rule where not only the economy but the all society thrives. Electronic Governance is the future of each State, where all the bureaucracy services can applied electronically. It saves time, energy, and human resources for other useful functions of the society.

11- The eleventh rule is that Laws are simple, practical and functional. Laws that apply Justice to keep the economy in balance and the society in peace and prosperity. Simple  Laws to be understood by everybody, practical to have every day use, and functional to apply them easily with the minimum effort.

12- The twelve rule is Electronic Government, where all the functions of the government and provinces of the country can be seen by everyone at every time from the privet screen. Exception to this rule, only functions that are important for National Security and the Order of the State can be excluded.
With the electronic government the people of the government do not need to gather together all the time, but only in very few and specific moments of their function as people's representatives. Now technology gives the possibility remotely to communicate and to take many decisions.
Electronic Government means flexible, practical, and economical.

Conclusion

All the Natural Laws have the function to serve in balance in the Natural world, this is why the Human Laws has to follow the Natural Laws and also to try to serve the People and their Natural world.

In reverse the 12th rules could be described as follow:

We need an,
12- Electronic Government to serve flexible, practical, and economical its citizens, with,
11- Laws that are simple, practical and functional, by applying,
10- Electronic Governance where it saves time, energy, and human resources for other useful functions of the society.

Because economy is our most basic activity,
9- Electronic Currency must apply where it gives speed and minimize obstacles and mulfuncions, like bureaucracy, corruption and criminality.

Necessary for the good function of the State are,
8- Taxes the income tax, profit tax and the VAT tax must have a balance. A universal tax 10% of the income tax, profit tax and the VAT tax, will make the economy to thrive.

Economy is not only taxes but the companies and individuals who make the profit to be taxed that's why,
7- The companies are free to make contracts according their needs and to offer salaries and wages that can attract the workers, and the worker don't need to worry if he loses the job to be at the street without protection thanks to 1st and 2nd basic rules, but to know if he lose his work, he will lose the level of prosperity has accomplish via his work.

Flexible economy means that it has ways to achieve this and it can do by,
6- connect the basic income (1st basic rule) with the wages of the companies. The companies give only an extra amount above the basic income where this amount is in agreement with the worker. That means that the worker take always the basic income and gets the extra wage according the agreement with the company.

Flexible economy is only if you,
5- liberate the companies from the malfunction load of insurance. The companies they should not be busy with insurance but to be busy with their function, which is not other than business, or service,s or what ever other function have.
The companies they don't need to pay any money to the workers for insurance, this is what the State did by providing basic insurance with the (2nd basic rule). The workers they can have better level of insurance than the basic, by paying an extra amount of money from what they earn.
They work, they have more money than the basic income and better insurance, they do not work they do not have the extras.

You can not have economy and especially flexible economy and even a normal State, if you don't have 4- important infrastructures, roads, sea roads, trains, communication-internet, hospitals, schools and public buildings, where it can not develop correct itself as a State.

And we came to tree basic rules where without them the State could not function in balance.

3- To provide an efficient education. By the term efficient means that the members of the society when are finish the basic education period, they know how to behave socially, how to function in the society (having knowledge skills to new technologies, basic knowledge to obligations and rights as individual).
Education is the most important supply to any human society and it shows the level of the development of each society.

2- To provide a basic health to all members of the society. This can be by supplying financial resources to the State and private sector infrastructures aiming to health aid.
Health is the most basic element after food, where gives the society the sense of security. By keeping healthy all members of the society can have the best results as State and as privet sector.
A universal health card to each citizen can be a flexible tool. With this card the citizen can visit public clinics and hospitals or clinics and hospitals of the privet sector according his health card properties.

1- To keep the economy sustainable is to apply a certain basic income for all its members. This income can be enough for food, roof (shared together with other people as motivation pressure of individual freedom), cost of basic bills (energy, internet, telephone), necessary clothes.
The basic income is important factor to keep the economy to function on some level and also the society to keep calm, peaceful, and prosperous.
The basic income has the advance that regulate and circulates the society's economy.
The basic income should not be related to any form of government work because it will conflict with private work, which is the objective aim.

All the above rules can keep any society sustainable, peaceful, and prosperous, and to contribute to a World where Justice, Peace, and Prosperity should dominate Human kind.


Thursday, June 8, 2017

Η Οικονομία είναι το εργαλείο της Ανθρώπινης Ανάπτυξης


Αλλά πάνω από την οικονομία και πολλές άλλες ανθρώπινες αρχές, είναι η Δικαιοσύνη. Η Δικαιοσύνη είναι μία από τις σημαντικότερες αρχές του ανθρώπου και η αρετή του πολιτισμού του. Η Δικαιοσύνη είναι ο δεσμός για να διατηρηθεί η κοινωνία σε τάξη, με ειρήνη και ευημερία.

Οι κατωτέρω κανόνες και μέτρα είναι για να εξυπηρετούν την οικονομία της κοινωνίας και όχι εναντίον της.

Η οικονομία ως εργαλείο της ανθρώπινης ανάπτυξης πρέπει να συμμορφώνεται με ορισμένους κανόνες, όπου ο στόχος τους είναι να καταστήσει την οικονομία βιώσιμη, ευέλικτη, πρακτική και αποδεκτή από όλα τα άτομα και τις κοινωνίες τους.

Το κίνητρο της οικονομίας για την ανάπτυξή μας είναι το κέρδος όπου είναι και ο κύριος στόχος μας. Το κέρδος στις μέρες μας σημαίνει χρήμα και αυτός είναι ο αντικειμενικός σκοπός μας.

Μία από τις δυσλειτουργίες της οικονομίας είναι η απληστία, όπου δεν είναι ακριβώς λάθος της οικονομίας, αλλά δικό μας. Η απληστία είναι μια ανθρώπινη στάση που στο τέλος οδηγεί σε συγκρούσεις και ταραχές.

Για πολλούς λόγους και κυρίως λόγω της ανθρώπινης απληστίας, το Κράτος είναι ο Οργανισμός που πρέπει να θέσει κανόνες για όλες τις λειτουργίες του Κράτους και ιδιαίτερα για την οικονομία.
Το Κράτος είναι ο παράγοντας που εγγυάται την ομαλή λειτουργία και την ισορροπία των μελών της κοινωνίας του.

Υπάρχουν τρεις βασικοί κανόνες που κάθε Κράτος και Κοινωνία πρέπει να έχει και εννέα συμπληρωματικούς

1- Ο πρώτος κανόνας για να κρατήσει την οικονομία βιώσιμη, οφείλει να εφαρμόσει ένα ορισμένο βασικό εισόδημα για όλα τα μέλη της κοινωνίας. Αυτό το εισόδημα πρέπει να είναι αρκετό για τροφή, στέγη (που μοιράζεται μαζί με άλλους ανθρώπους ως κίνητρο πίεσης για ατομική ελευθερία), το κόστος των βασικών λογαριασμών (ενέργεια, internet, τηλέφωνο), τον απαραίτητο ρουχισμό.
Το βασικό εισόδημα είναι σημαντικός παράγοντας για να διατηρηθεί η οικονομία σε κάποιο επίπεδο και η κοινωνία να διατηρήσει την ηρεμία, την ειρήνη και την ευημερία.
Το βασικό εισόδημα έχει το πλεονέκτημα να ρυθμίζει και να κυκλοφορεί την οικονομία της κοινωνίας.
Το βασικό εισόδημα δεν θα πρέπει να σχετιστεί με καμιά μορφή κρατικής εργασίας γιατί θα έρθει σε αντιπαράθεση με την ιδιωτική εργασία η οποία είναι και ο αντικειμενικός σκοπός.

2- Ο δεύτερος κανόνας είναι να παρέχει μια βασική υγειονομική περίθαλψη σε όλα τα μέλη της κοινωνίας. Αυτό μπορεί να γίνει με την παροχή οικονομικών πόρων στις κρατικές και ιδιωτικές υποδομές που στοχεύουν στην παροχή υγειονομικής βοήθειας.
Η υγεία είναι το πιο βασικό στοιχείο μετά την τροφή, όπου δίνει στην κοινωνία την αίσθηση της ασφάλειας. Διατηρώντας υγιεί όλα τα μέλη της κοινωνίας μπορούν να έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα τόσο ο κρατικός, όσο και ο ιδιωτικός τομέας.
Μια καθολική κάρτα υγείας για κάθε πολίτη μπορεί να είναι ένα ευέλικτο εργαλείο. Με αυτή την κάρτα ο πολίτης μπορεί να επισκεφθεί δημόσιες κλινικές και νοσοκομεία ή κλινικές και νοσοκομεία του ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με τις ιδιότητες της κάρτας υγείας.

3- Ο τρίτος κανόνας είναι η παροχή αποτελεσματικής εκπαίδευσης. Με τον όρο αποτελεσματική σημαίνει ότι τα μέλη της κοινωνίας όταν τελειώνουν τη βασική εκπαιδευτική περίοδο, γνωρίζουν πώς να συμπεριφέρονται κοινωνικά, πώς να λειτουργούν στην κοινωνία (έχοντας δεξιότητες γνώσεις στις νέες τεχνολογίες, βασικές γνώσεις στις υποχρεώσεις τους και τα ατομικά δικαιώματα).
Η εκπαίδευση είναι η πιο σημαντική προσφορά σε κάθε ανθρώπινη κοινωνία και δείχνει το επίπεδο ανάπτυξης κάθε κοινωνίας.

Οι παραπάνω τρεις βασικοί κανόνες μπορούν να διατηρήσουν κάθε κοινωνία βιώσιμη, ειρηνική και ευημερούσα.

Οι εννέα πρόσθετοι σημαντικοί κανόνες του Κράτους

Η κατοχύρωση από την κοινωνία ενός συγκεκριμένου οικονομικού επιπέδου ευημερίας, της επιτρέπει να καταβάλει προσπάθειες για τον επόμενο στόχο όπου είναι η ανάπτυξη της χώρας.

Αυτή είναι μια πολύ κρίσιμη απόφαση για το πώς η κοινωνία θέλει να αναπτυχθεί. Η ιστορία, μας έχει αποδείξει ότι ο καλύτερος τρόπος να αναπτυχθεί η χώρα είναι μέσω του ιδιωτικού τομέα.
Οι ΗΠΑ ήταν το πιο επιτυχημένο παράδειγμα της πρόσφατης ιστορίας μας, όχι τέλειο αλλά καλύτερο από όλα τα άλλα.

Ο ιδιωτικός τομέας είναι η δύναμη των ατόμων που είναι η κυψέλη κάθε κοινωνίας. Εάν τα άτομα δεν έχουν κίνητρο για το κέρδος και να κερδίζουν χρήματα, τότε δεν υπάρχει κίνητρο να κάνουν κάτι που θα ωφελήσει πρώτα τον εαυτό τους και τελικά την κοινωνία η οποία και η ίδια θα επωφεληθεί από τις πράξεις τους.
Για να επιτευχθεί αυτό, ο εργαζόμενος πρέπει να συνδεθεί με το κέρδος. Αυτό είναι το τελικό κίνητρο για κάθε άτομο, το άτομο εργάζεται περισσότερο, παράγει περισσότερα και παίρνει περισσότερα χρήματα. Η εταιρεία κερδίζει περισσότερα χρήματα αυξάνει τα κέρδη της και κάθε μέρος είναι ευχαριστημένο από τον εργαζόμενο μέχρι την εταιρεία.

Αυτή η κερδοφόρα λειτουργία δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη βοήθεια του Κράτους, όπου ορίζει τους ακόλουθους κανόνες.

4- Ο τέταρτος κανόνας είναι ότι το Κράτος πρέπει να παρέχει τις σημαντικές υποδομές, δρόμους, θαλάσσιους δρόμους, τρένα, μεταφορές, επικοινωνία - internet, νοσοκομεία, σχολεία και δημόσια κτίρια, ώστε να αναπτυχθεί σωστά.

5- Ο πέμπτος κανόνας είναι η απελευθέρωση των εταιρειών/επιχειρήσεων από το φορτίο δυσλειτουργίας της ασφάλισης. Οι εταιρείες/επιχειρήσεις δεν πρέπει να είναι απασχολημένες με την ασφάλιση, αλλά να είναι απασχολημένες με τη λειτουργία τους, η οποία δεν είναι άλλη από τις επιχειρήσεις ή τις υπηρεσίες, ή ότι άλλο έχουν ως δραστηριότητα.
Οι εταιρείες/επιχειρήσεις δεν χρειάζεται να πληρώνουν χρήματα στους εργαζόμενους για ασφάλιση, αυτό το κάνει το Κράτος παρέχοντας βασική ασφάλιση με τον 2ο βασικό κανόνα. Οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν καλύτερο επίπεδο ασφάλισης από το βασικό, πληρώνοντας ένα επιπλέον χρηματικό ποσό από αυτό που κερδίζουν μέσω της εργασίας τους.
Εργάζονται, έχουν περισσότερα χρήματα από το βασικό εισόδημα και καλύτερη ασφάλιση, δεν εργάζονται δεν έχουν τα επιπλέον.

6- Ο έκτος κανόνας είναι να συνδεθεί τον βασικό εισόδημα του 1ου κανόνα με τον μισθό των εταιρειών/επιχειρήσεων. Οι εταιρείες/επιχειρήσεις δίνουν μόνο ένα επιπλέον ποσό πάνω από το βασικό εισόδημα όπου το ποσό αυτό έχει συμφωνηθεί με τον εργαζόμενο. Αυτό σημαίνει ότι ο εργαζόμενος παίρνει πάντα το βασικό εισόδημα από το Κράτος και λαμβάνει τον πρόσθετο μισθό αναλόγως τι συμφωνία έχει με την εταιρεία.

7- Ο έβδομος κανόνας συνδέεται με τον 6ο κανόνα και το Κράτος πρέπει να εφαρμόζει επίπεδα όπου η εργασία είναι πιο ευέλικτη. Αυτό σημαίνει ότι η χρονική σύμβαση του εργαζομένου με την εταιρεία είναι καθορισμένη μεταξύ τους. Ο εργαζόμενος δεν χρειάζεται να ανησυχεί εάν χάσει τη δουλειά του ότι θα μείνει στο δρόμο χωρίς προστασία χάρη στους 1ο και 2ο βασικούς κανόνες, αλλά να ξέρει αν χάσει την εργασία του, θα χάσει το επίπεδο ευημερίας που έχει πετύχει μέσω της εργασίας του. Οι εταιρείες/επιχειρήσεις είναι ελεύθερες να συνάπτουν συμβάσεις ανάλογα με τις ανάγκες τους και να προσφέρουν μισθούς που μπορούν να προσελκύουν τους εργαζόμενους.

8 - Ο όγδοος κανόνας που πρέπει να εφαρμόσει το Κράτος είναι οι Φόροι να είναι λογικοί ώστε να κάνουν την οικονομία ευέλικτη και λειτουργική. Ο φόρος εισοδήματος, ο φόρος επί των κερδών και ο φόρος ΦΠΑ πρέπει να έχουν ισορροπία. Ένας καθολικός φόρος 10% του φόρου εισοδήματος, του φόρου κέρδους και του φόρου ΦΠΑ, θα κάνει την οικονομία, το Κράτος και την κοινωνία να ευδοκιμήσει.

9- Ο ένατος κανόνας είναι ο πιο αμφιλεγόμενος, αλλά σήμερα έχει την τάση να εφαρμόζεται. Αυτό είναι το ηλεκτρονικό νόμισμα. Με το ηλεκτρονικό νόμισμα όλοι οι φόροι μπορούν να καταβληθούν αμέσως. Τη στιγμή που υπάρχει μια συναλλαγή νομίσματος, κάθε φόρος μπορεί να πληρωθεί άμεσα και αυτόματα.
Το Ηλεκτρονικό Νόμισμα από την μεριά του Κράτους και της κοινωνίας εξοικονομεί χρόνο, ενέργεια και μειώνει γραφειοκρατία, διαφθορά και εγκληματικότητα.
Για να εφαρμόσει το ηλεκτρονικό νόμισμα, η χώρα πρέπει να εργαστεί στις απαραίτητες υποδομές. Φαίνεται ένα τεράστιο κόστος αλλά το αποτέλεσμα είναι άμεσο και μπορεί να φανεί από την άμεση σωστή λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας. Το ηλεκτρονικό νόμισμα παρέχει ταχύτητα και ελαχιστοποιεί τα εμπόδια.

10- Ο δέκατος κανόνας είναι ο κανόνας όπου όχι μόνο η οικονομία, αλλά ολόκληρη η κοινωνία ωφελείται. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι το μέλλον κάθε Κράτους, όπου όλες οι υπηρεσίες του Κράτους και γενικά της γραφειοκρατίας μπορούν να εφαρμοστούν ηλεκτρονικά. Εξυπηρετεί εξοικονόμηση χρόνου, ενέργειας και ανθρώπινου δυναμικού για άλλες χρήσιμες λειτουργίες του Κράτους και της κοινωνίας.

11- Ο ενδέκατος κανόνας είναι οι νόμοι να είναι απλοί, πρακτικοί και λειτουργικοί. Νόμοι που εφαρμόζουν τη δικαιοσύνη για να διατηρηθεί η ισορροπία της οικονομίας και η κοινωνία σε ειρήνη και ευημερία. Απλοί νόμοι ώστε να είναι κατανοητοί από όλους, να είναι πρακτικοί, καθημερινά χρήσιμοι και να είναι λειτουργικοί ώστε να  εφαρμόζονται εύκολα με την ελάχιστη προσπάθεια.

12- Ο δωδέκατος κανόνας είναι η Ηλεκτρονική Κυβέρνηση, όπου όλες οι λειτουργίες της κυβέρνησης και των επαρχιών της χώρας μπορούν να γίνουν αντιληπτές από όλους σε κάθε στιγμή από την ιδιωτική οθόνη. Εξαίρεση από τον κανόνα αυτό, να αποκλειστούν μόνο οι λειτουργίες που είναι σημαντικές για την Εθνική Ασφάλεια και την Τάξη του Κράτους.
Με την ηλεκτρονική κυβέρνηση οι βουλευτές της κυβέρνησης δεν χρειάζεται να συγκεντρώνονται όλη την ώρα, αλλά μόνο σε πολύ λίγες και συγκεκριμένες στιγμές της λειτουργίας τους ως εκπρόσωποι του λαού. Τώρα η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας και λήψης πολλών αποφάσεων από απόσταση. Έτσι οι ψηφοφορίες μπορούν να γίνουν σε συγκεκριμένη χρονική διάρκεια στον χρόνο επιλογής του κάθε βουλευτή.
Η Ηλεκτρονική Κυβέρνηση σημαίνει ευέλικτη, πρακτική και οικονομική διαχείριση του Κράτους.

Συμπέρασμα

Όλοι οι Φυσικοί νόμοι έχουν σκοπό να εξυπηρετήσουν την ισορροπία του Φυσικού κόσμου, γι' αυτό και οι ανθρώπινοι νόμοι πρέπει να ακολουθούν τους Φυσικούς νόμους ώστε να προσπαθήσουν να υπηρετήσουν τον Λαό και το Φυσικό περιβάλλον τους.

Με αντίθετη ροή, οι δωδέκα κανόνες θα μπορούσαν να περιγραφούν ως εξής:

Χρειαζόμαστε μια,
12- Ηλεκτρονική Κυβέρνηση που θα εξυπηρετεί ευέλικτα, πρακτικά και οικονομικά τους πολίτες με,

11- Νόμους λιτούς, απλούς, πρακτικούς και λειτουργικούς, εφαρμόζοντας την,

10- Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση όπου εξοικονομεί χρόνο, ενέργεια και ανθρώπινο δυναμικό για άλλες χρήσιμες λειτουργίες της κοινωνίας.

Επειδή η οικονομία είναι η πιο βασική μας δραστηριότητα το,
9- Ηλεκτρονικό Νόμισμα πρέπει να εφαρμόζεται εφόσον εξοικονομεί χρόνο, ενέργεια και μειώνει γραφειοκρατία, διαφθορά και εγκληματικότητα.

Απαραίτητοι για την καλή λειτουργία του Κράτους είναι,
8- οι Φόροι, ο φόρος εισοδήματος, ο φόρος επί των κερδών και ο φόρος ΦΠΑ, ότι πρέπει να έχουν ισορροπία. Ένας καθολικός φόρος 10% του φόρου εισοδήματος, του φόρου κέρδους και του φόρου ΦΠΑ, θα κάνει την οικονομία να ευδοκιμήσει.

Οικονομία δεν είναι μόνο οι φόροι αλλά οι εταιρείες/επιχειρήσεις και τα άτομα που δημιουργούν το κέρδος ώστε να φορολογούνται γι 'αυτό,
7 - Οι εταιρείες/επιχειρήσεις είναι ελεύθερες να συνάπτουν συμβάσεις ανάλογα με τις ανάγκες τους και να προσφέρουν μισθούς που μπορούν να προσελκύσουν τους εργαζόμενους ώστε ο εργαζόμενος δεν χρειάζεται να ανησυχεί εάν χάσει τη δουλειά του ότι θα μείνει στο δρόμο χωρίς προστασία χάρη στους 1ο και 2ο βασικούς κανόνες, αλλά να ξέρει αν χάσει την εργασία του, θα χάσει το επίπεδο ευημερίας που έχει πετύχει μέσω της εργασίας του.

Η ευελιξία της οικονομίας σημαίνει ότι έχει τρόπους για να επιτευχθεί αυτό και μπορεί να γίνει με το να,
6- συνδεθεί το βασικό εισόδημα του 1ου κανόνα με τον μισθό των εταιρειών/επιχειρήσεων. Οι εταιρείες/επιχειρήσεις δίνουν μόνο ένα επιπλέον ποσό πάνω από το βασικό εισόδημα όπου το ποσό αυτό έχει συμφωνηθεί με τον εργαζόμενο. Αυτό σημαίνει ότι ο εργαζόμενος παίρνει πάντα το βασικό εισόδημα από το Κράτος και λαμβάνει τον πρόσθετο μισθό αναλόγως τι συμφωνία έχει με την εταιρεία.

Ευέλικτη οικονομία είναι μόνο εάν,
5- απελευθερωθούν οι εταιρείες/επιχειρήσεις από το φορτίο δυσλειτουργίας της ασφάλισης. Οι εταιρείες/επιχειρήσεις δεν πρέπει να είναι απασχολημένες με την ασφάλιση, αλλά να είναι απασχολημένες με τη λειτουργία τους, η οποία δεν είναι άλλη από τις επιχειρήσεις ή τις υπηρεσίες, ή ότι άλλο έχουν ως δραστηριότητα.
Οι εταιρείες/επιχειρήσεις δεν χρειάζεται να πληρώνουν χρήματα στους εργαζόμενους για ασφάλιση, αυτό το κάνει το Κράτος παρέχοντας βασική ασφάλιση με τον 2ο βασικό κανόνα. Οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν καλύτερο επίπεδο ασφάλισης από το βασικό, πληρώνοντας ένα επιπλέον χρηματικό ποσό από αυτό που κερδίζουν μέσω της εργασίας τους.
Εργάζονται, έχουν περισσότερα χρήματα από το βασικό εισόδημα και καλύτερη ασφάλιση, δεν εργάζονται δεν έχουν τα επιπλέον.

Δεν μπορεί να υπάρχει οικονομία και ιδιαίτερα ευέλικτη οικονομία, ακόμα και για μια κανονική πολιτεία, εάν δεν διαθέτει,
4- σημαντικές υποδομές, δρόμους, θαλάσσιους δρόμους, τρένα, μεταφορές, επικοινωνία - internet, νοσοκομεία, σχολεία και δημόσια κτίρια, ώστε να αναπτυχθεί σωστά.

Το Κράτος δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει ισορροπημένα χωρίς:
3- παροχή αποτελεσματικής εκπαίδευσης. Με τον όρο αποτελεσματική σημαίνει ότι τα μέλη της κοινωνίας όταν τελειώνουν τη βασική εκπαιδευτική περίοδο, γνωρίζουν πώς να συμπεριφέρονται κοινωνικά, πώς να λειτουργούν στην κοινωνία (έχοντας δεξιότητες γνώσεις στις νέες τεχνολογίες, βασικές γνώσεις στις υποχρεώσεις τους και τα ατομικά δικαιώματα).
Η εκπαίδευση είναι η πιο σημαντική προσφορά σε κάθε ανθρώπινη κοινωνία και δείχνει το επίπεδο ανάπτυξης κάθε κοινωνίας.

2- να παρέχει μια βασική υγειονομική περίθαλψη σε όλα τα μέλη της κοινωνίας. Αυτό μπορεί να γίνει με την παροχή οικονομικών πόρων στις κρατικές και ιδιωτικές υποδομές που στοχεύουν στην παροχή υγειονομικής βοήθειας.
Η υγεία είναι το πιο βασικό στοιχείο μετά την τροφή, όπου δίνει στην κοινωνία την αίσθηση της ασφάλειας. Διατηρώντας υγιεί όλα τα μέλη της κοινωνίας μπορούν να έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα τόσο ο κρατικός, όσο και ο ιδιωτικός τομέας.
Μια καθολική κάρτα υγείας για κάθε πολίτη μπορεί να είναι ένα ευέλικτο εργαλείο. Με αυτή την κάρτα ο πολίτης μπορεί να επισκεφθεί δημόσιες κλινικές και νοσοκομεία ή κλινικές και νοσοκομεία του ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με τις ιδιότητες της κάρτας υγείας.

1- Για να διατηρηθεί η οικονομία βιώσιμη οφείλει να εφαρμόσει ένα ορισμένο βασικό εισόδημα για όλα τα μέλη της κοινωνίας. Αυτό το εισόδημα πρέπει να είναι αρκετό για τροφή, στέγη (που μοιράζεται μαζί με άλλους ανθρώπους ως κίνητρο πίεσης για ατομική ελευθερία), το κόστος των βασικών λογαριασμών (ενέργεια, internet, τηλέφωνο), τον απαραίτητο ρουχισμό.
Το βασικό εισόδημα είναι σημαντικός παράγοντας για να διατηρηθεί η οικονομία σε κάποιο επίπεδο και η κοινωνία να διατηρήσει την ηρεμία, την ειρήνη και την ευημερία.
Το βασικό εισόδημα έχει το πλεονέκτημα να ρυθμίζει και να κυκλοφορεί την οικονομία της κοινωνίας.
Το βασικό εισόδημα δεν θα πρέπει να σχετιστεί με καμιά μορφή κρατικής εργασίας γιατί θα έρθει σε αντιπαράθεση με την ιδιωτική εργασία η οποία είναι και ο αντικειμενικός σκοπός.

Όλοι οι παραπάνω κανόνες μπορούν να διατηρήσουν οποιαδήποτε κοινωνία βιώσιμη, ειρηνική και ευημερούσα και να συνεισφέρουν σε έναν κόσμο όπου η δικαιοσύνη, η ειρήνη και η ευημερία θα κυριαρχήσουν στο ανθρώπινο είδος.

Επισήμανση: Είναι το μοναδικό θέμα με ενεργοποιημένα τα σχόλια για ανταλλαγή απόψεων.


Thursday, June 1, 2017

Πως η νοοτροπία του τρωκτικού τρώει την κοινωνίαΤα τρωκτικά είναι πλάσμα του φυσικού μας κόσμου χρήσιμα για το έργο που προσφέρουν, πχ τα ποντίκια στους αγρούς εκτός ότι τρώνε τα χρήσιμα για εμάς λαχανικά, κάνουν συνεχώς τρύπες στο υπέδαφος έτσι ώστε να εμπλουτίζεται συνεχώς ο υδροφόρος ορίζοντας από τις χρήσιμες βροχοπτώσεις.
Αυτό το πετυχαίνουν τρώγοντας συνεχώς για αυτό τον λόγο τα αποκαλούμε τρωκτικά.

Αυτήν την συνήθεια δυστυχώς την απέκτησαν σταδιακά και οι άνθρωποι, δηλαδή να τρώνε συνεχώς τόσο πολύ, ώστε η αναλογία κατανάλωσης τροφής και πόρων προς προσφορά στην κοινωνία, να υπερτερεί δυσανάλογα προς όφελος των μεμονωμένων ατόμων σε σχέση με την προσφορά τους στην κοινωνία.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της τάσης αυτού του φαγώματος είναι η απληστία και η αλαζονεία, ιδιότητες τις οποίες ο άνθρωπος τις είχε, τις καλλιέργησε και τις καθιέρωσε.

Ως κοινωνία οι άνθρωποι προσπάθησαν με διάφορους τρόπους τέτοιες τάσεις και ιδιότητες να τις περιορίσουν διαμέσου των κοινωνικών νόμων και των θρησκειών, όπου ουσιαστικά προσπαθούσαν να περιορίσουν αυτές τις αρνητικές τάσεις να αναπτυχτούν στα μεμονωμένα άτομα και να πάρουν διαστάσεις επικίνδυνες για την συνοχή και υγιή ανάπτυξη της κοινωνίας.

Αλλά απέτυχαν, διότι το άτομο και η ατομικότητα που είναι το αρχικό κύτταρο της κάθε κοινωνίας, βρήκε σύμμαχο σε μια άλλη σημαντική ιδιότητα του ανθρώπου το κέρδος.
Το κέρδος είναι το πιο σημαντικό κίνητρο στον κάθε άνθρωπο, γιατί χωρίς κέρδος δεν κάνει τίποτα. Κανένας άνθρωπος στις κοινωνίες που δημιουργήσαμε δεν θα έκανε κάτι για την κοινωνία του εάν δεν είχε προσωπικό όφελος δηλαδή κέρδος.
Το κέρδος, αυτή η σημαντική ιδιότητα στο κάθε άτομο, βρήκε έναν άλλο σύμμαχο με τον οποίο δέθηκε ισχυρά μαζί του, το χρήμα.

Από την στιγμή που ο άνθρωπος ανακάλυψε την ιδέα του χρήματος, απογειώθηκε τεχνολογικά ο ίδιος και οι κοινωνίες του σε τέτοιο βαθμό, που και ο ίδιος δεν μπορεί να παρακολουθήσει την κοινωνική εξέλιξή του.
Το κέρδος του χρήματος έγινε αυτοσκοπός και η υπέρτατη κοινωνική αξία, όπου σήμερα έχει αντικαταστήσει ολοκληρωτικά και πλήρως κάθε άλλη κοινωνική αξία.

Η ανθρωπότητα και ο άνθρωπος έχουν διαστρεβλώσει πλήρως την έννοια του κοινωνικού όντος, όπου το άτομο υπηρετεί το σύνολο και όχι το αντίθετο που συμβαίνει σήμερα το σύνολο να υπηρετεί το άτομο.

Σε όλα τα κοινωνικά θηλαστικά που ανήκει ο άνθρωπος, τα αρχηγικά αρσενικά ή θηλυκά κατά περίπτωση, αναλαμβάνουν τις ηγεσίες των κοπαδιών μέσα από σκληρές διαδικασίες, με ένα και μόνο γνώμονα να υπηρετήσουν, φροντίσουν και ευημερήσουν το κοπάδι από όπου προέρχονται, γνωρίζοντας ότι εφόσον το κοπάδι ευημερήσει τότε θα ευημερήσουν και τα μέλη του κοπαδιού.

Αντίθετα ιδιαίτερα σήμερα στις ανθρώπινες κοινωνίες, βλέπουμε μεμονωμένα άτομα μαζί με κάποιες ομάδες τους να ευημερούν εις βάρος του συνόλου της κοινωνίας. Αυτό έχει συμβεί διότι στις κοινωνίες αναπτύχτηκε και γαλουχήθηκε η έννοια ότι το άτομο είναι πιο σημαντικό από το σύνολο και όχι ότι το άτομο ότι κάνει, έχει ως απώτερο σκοπό να ωφελήσει το σύνολο.
Και επιπλέον γνωρίζουμε ότι το χρήμα είναι η υπέρτατη μοναδική αξία των κοινωνιών, καθώς οι ανθρώπινες κοινωνίες έμειναν χωρίς άλλες αξίες.

Στον φυσικό κόσμο αυτό ορίζεται ως ανισορροπία και η φύση έχει μηχανισμούς να εξισορροπήσει τέτοιου είδους στρεβλώσεις, όπου εμείς ως ανθρωπότητα τους ονομάζουμε πολέμου και επαναστάσεις.
Επίσης ο άνθρωπος και η ανθρωπότητα είναι καιρός να αντιληφθούν ότι δεν ζουν μόνοι τους σε αυτόν τον πλανήτη και έτσι όπως έχουν δικαιώματα έχουν και υποχρεώσεις.

Η ανθρωπότητα πρέπει να ξαναβρεί τον δρόμο της και τον σκοπό της που δεν είναι άλλος από το άτομο να υπηρετεί την κοινωνία, όταν το άτομο βοηθιέται από την κοινωνία να αναδειχθεί και να αυτοϊκανοποιηθεί με το μεγαλύτερο αξίωμα που δίνει η κοινωνία, την δόξα, τότε ο άνθρωπος και η ανθρωπότητα βαδίζουν σε αρμονία με την Φύση τους.

Γι' αυτό είναι ώρα να συνειδητοποιείσει ο κάθε άνθρωπος ότι τρώγοντας συνεχώς μόνος του, εφόσον έτσι έχει εκπαιδευτεί, δεν θα φάει μόνο την κοινωνία αλλά και το κεφάλι του.


Saturday, May 20, 2017

Γιατί η ανθρωπότητα βρίσκεται ένα βήμα πριν την οριστική της εξαφάνιση

Μια τελευταία προειδοποίηση προς όλο το ανθρώπινο γένος.


Εάν και ακούγεται εξωπραγματικό δεν είναι πλέον σενάριο αλλά η οικτρή πραγματικότητα, η οποία μπορεί να εξηγηθεί με τα ακόλουθα.

Η ανθρωπότητα έκανε στα τελευταία 2.500 χρόνια τεράστια άλματα κυρίως εξαιτίας της τεχνολογικής της ανάπτυξης. Η τεχνολογική της εξέλιξη ποτέ δεν συμβάδισε με την κοινωνική, αυτό κυρίως διότι οι κοινωνίες δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν τους ρυθμούς της τεχνολογικής ανάπτυξης και να ωριμάσουν μέσα από αυτές. Ήταν μια άνιση σχέση που συνεχίζεται ακόμη και σήμερα.
Αυτό μπορούμε να το δούμε εμφανώς σήμερα, όπου οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τις καινούργιες τεχνολογίες, υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, κτλ, όπου οι πλειονότητα δεν έχει την παραμικρή ιδέα στο πως λειτουργούν, απλά έχουν μάθει να κάνουν την χρήση τους.

Η ανθρωπότητα σε αυτά τα 2.500 χρόνια έκανε μια καταστροφική πορεία για την ίδια, που δεν ήταν άλλη από την απομάκρυνση της, από το φυσικό της περιβάλλον. Αυτό συνέβη γιατί η τεχνολογική της ανάπτυξη δεν ήταν συμβατή με το φυσικό της περιβάλλον και τον φυσικό τρόπο ζωής. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η επιλογή να συσχετίζονται σταδιακά η οικονομική ανάπτυξη με την τεχνολογική, παραγκωνίζοντας την οικολογική φυσική της ανάπτυξη μέσα στο φυσικό της περιβάλλον. Αποτέλεσμα αυτής της επιλογής να βλέπουμε σήμερα πόλεις τέρατα που να μοιάζουν με καρκινώματα από το διάστημα. Πόλεις όπου ο υπερπληθυσμός να φέρνει ρύπανση, μόλυνση, εγκληματικότητα, παρέχοντας ταυτόχρονα και όλες τις ανέσεις.

Η ανθρωπότητα σε αυτά τα 2.500 χρόνια έκανε ένα ακόμη μεγαλύτερο λάθος, να δώσει υπεραξία στο άτομο εις βάρος του κοινωνικού συνόλου. Εάν και παρουσιάστηκαν νωρίς ανθρωπιστικές θρησκείες, όπως ο Βουδισμός, ο Χριστιανισμός κτλ, η ανθρωπότητα στράφηκε στην ατομικότητα του ανθρώπου και όχι στην κοινωνικότητα, κύρια αιτία δεν είναι άλλη από την ζωώδη φύση του και την ανάγκη να ξεχωρίζει μέσα από το κοινωνικό του σύνολο.
Η ζωώδη φύση του, επιβάλει στον άνθρωπο να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα ώστε να αναρριχηθεί κοινωνικά, για να επιτύχει όλα τα σχέδιά του και σκοπούς του και να καρπωθεί τα οφέλη που η κοινωνία και η φύση του επιτάσσει. Συνήθως ο άνθρωπος άνδρας έχει αυτόν τον ρόλο και στόχος του είναι η εξουσία για να καρπωθεί τον πλούτο και τα υλικά αγαθά.

Ο άνθρωπος ως κοινωνικό ον για να πετύχει τους προηγούμενους αναφερόμενους στόχους δημιουργεί πρόσκαιρες συμμαχίες με άλλους ανθρώπους, δημιουργώντας ομάδες οι οποίες συνεργαζόμενες στοχεύουν μαζί στην υλοποίηση των στόχων τους. Αυτές οι ομάδες έχουν συνήθως κοινά χαρακτηριστικά, φυλετικές ομοιότητες, κοινή γλώσσα, ήθη και έθιμα και διαμένουν στον ίδιο γεωγραφικό χώρο. Στην εξέλιξη της η ανθρωπότητα στα διάφορα μέρη του κόσμου δημιούργησε μεγαλύτερες ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά, αυτά που γνωρίζουμε σήμερα ως έθνη και κράτη.

Στα έθνη και κράτη βλέπουμε πάλι την ίδια συμπεριφορά το άτομο και οι ομάδες να έχουν πιο σημαντικό ρόλο από ότι το σύνολο ως ενιαίος φορέας της κοινωνίας. Το είδαμε στο παρελθόν, με τους τυράννους, βασιλείς, στην πιο σύγχρονη ιστορία με τους δικτάτορες και σήμερα με τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κρατών. Κάποιες προσπάθειες που έκαναν οι κοινωνίες δημιουργώντας πολιτικές συνθήκες με κοινωνικό υπόβαθρο όπως ο κομμουνισμός και ο σοσιαλισμός, αποτύχανε γιατί οι επιθυμίες των ατόμων και των ομάδων υπερίσχυσαν του συνόλου της κοινωνίας.

Όσα έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα που όταν σκάσει θα είναι τόσο καταστροφικό που θα οδηγήσουν την ανθρωπότητα σε πλήρη εξαφάνιση.
Γιατί όμως θα συμβεί αυτό;
Γιατί τα μεγέθη σήμερα στη ανθρωπότητα είναι τεράστια, πληθυσμοί, κράτη, οικονομίες, τεχνολογία, στρατιωτική ισχύς και πάνω από όλα διψασμένα για κυριαρχία άτομα και ομάδες με ένα και μόνο στόχο το κέρδος.
Σε κάθε κράτος υπάρχουν οι ηγετικές κυρίαρχες ομάδες ατόμων που στόχο έχουν να διατηρήσουν την ισχύ τους στο κράτος τους και να την επεκτείνουν σε άλλα κράτη. Η παγκοσμιοποίηση και το τρόπαιο της κυριαρχίας σε πλανητικό επίπεδο δημιουργεί συνθήκες συνεργασίας διαφόρων ηγετικών κυρίαρχων ομάδων από διάφορα κράτη, όμως ο στόχος τους για κυριαρχία είναι τόσο έντονος όπου παραβλέπουν τις επιπτώσεις που έχουν οι υστερόβουλες κινήσεις τους στις κοινωνίες τους.

Είναι τόσο ισχυρά τα κίνητρα κυριαρχίας και εξουσίας των ατόμων και των ομάδων τους αδιαφορώντας πλήρως στο που θα καταλήξουν οι κοινωνίες τους. Αυτό το βλέπουμε από την συρρίκνωση των οικονομιών στην πλειονότητα των ατόμων στις κοινωνίες, ώστε να συσσωρευτεί ο πλούτος στα λίγα κυρίαρχα άτομα και στις υποστηριζόμενες σε αυτά ομάδες.
Διαλύεται ο οικονομικός και κοινωνικός ιστός με αποτέλεσμα την αποσάθρωση του κοινωνικού οικοδομήματος και στο τέλος της κρατικής οντότητας ενός έθνους.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επικυριαρχία μεγαλύτερων σε ισχύει κρατών και των ηγετικών τους ομάδων σε άλλα μικρότερα κράτη και εντέλει στις ηγετικές ομάδες αυτών των μικρών κρατών.

Έτσι δημιουργούνται τα υπερκράτη όπου κάποια άτομα με υπερεξουσίες και ισχυρές ομάδες οργανώνονται να αντιμετωπίσουν σε παγκόσμιο επίπεδο άλλα υπερκράτη και άλλα ισχυρά άτομα με τις ομάδες τους.
Φτάνει λοιπόν κάποια στιγμή όπου η οικονομία δεν θα μπορέσει να επιβληθεί η μια στην άλλη και τότε θα μιλήσει η ανθρώπινη πρωτόγονη φύση, η επικράτηση του ισχυρότερου, που σημαίνει του ισχυρότερου στρατιωτικά.

Εδώ αρχίζει η ανθρώπινη τραγωδία, αφού ξεκινήσουν οι διαμάχες με συμβατικά όπλα σε περιφερειακά κράτη και όχι στα κράτη που ζουν τα κυρίαρχα άτομα με τις ομάδες τους, εφόσον δεν θα οδηγήσει αυτή η αντιπαράθεση πουθενά, θα χρησιμοποιηθούν όπλα τα οποία δεν είναι ορατά όπως τα πυρηνικά, για να πιέσουν σε συνθηκολόγηση τα άλλα ισχυρά άτομα με τις ομάδες τους και τα κράτη τους.
Αυτά τα όπλα λέγονται βιολογικά και στην πιο ακραία τους μορφή γενετικά, όπου στοχεύουν τον γενετικό κώδικα DNA, των αντιπάλων τους.
Εάν χρησιμοποιηθούν πρώτα τα πυρηνικά όπλα ή πρώτα τα βιολογικά αυτό θα εξαρτηθεί από την στρατιωτική έκβαση, σε κάθε περίπτωση τα βιολογικά γενετικά όπλα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και τα όπλα των φτωχών, διότι δεν χρειάζεσαι εξελιγμένες τεχνολογικές εγκαταστάσεις αλλά άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις στην βιολογία και γενετική.

Όταν ανοίξει το κουτί της Πανδώρας και διοχετευτούν στο φυσικό περιβάλλον ιοί τροποποιημένοι όπως του έμπολα ή της πανούκλας ή γενετικά όπλα, οι ιοί γνωρίζουν οι επιστήμονες με τις πενιχρές γνώσεις τους ότι έχουν την τάση να μεταλλάσσονται. Σε ποιο βαθμό θα μεταλλαχτούν τα τέρατα που δημιούργησαν οι άνθρωποι άγνωστο, το βήμα όμως προς την εξάλειψη του ανθρώπινου είδους θα το έχουν ήδη ξεκινήσει.

Το σενάριο που περιγράφτηκε είναι το πιο πιθανό προς υλοποίηση και αυτό που έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να πραγματοποιηθεί.
Υπάρχει και το άλλο σενάριο που είναι πιο ήπιο όμως με το ίδιο τελικό αποτέλεσμα.
Τα κυρίαρχα άτομα και οι ομάδες τους δεν επικρατούν στρατιωτικά αλλά με ειρηνικά μέσα όπως πχ διαμέσου της οικονομίας, όπου την κυριαρχία τους την εφαρμόζουν σε καθημερινή βάση εναντίον των υπόλοιπων κοινωνιών για να διατηρήσουν την ισχύ τους.
Έχοντας καταφέρει να ελέγξουν την οικονομία σε μεγάλη κλίμακα, οι περισσότερες οικονομικές δραστηριότητες θα συγκεντρωθούν σε λίγες τεράστιες επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς που τις αποκαλούμε σήμερα πολυεθνικές.
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να συρρικνωθούν οι ανθρώπινοι πληθυσμοί αφού θα ελέγχεται ο τρόπος διατροφής τους, η όποια εργασία κάνουν και εν τέλη η ζωή τους.
Οι άνθρωποι δεν θα έχουν κίνητρο να δημιουργήσουν οικογένειες αφού βάρος και φορτίο μιζέριας θα είναι για τους ίδιους και τα παιδιά τους.
Τα κυρίαρχα άτομα όμως και οι ομάδες τους καθότι είναι παντογνώστες θα αδιαφορήσουν για αυτή την ανθρώπινη συμπεριφορά άρνησης διασποράς ζωής και θα τα πάρουν όλα στα χέρια τους χάρη στην τεχνολογία της γενετικής και κλωνοποίησης.

Η ανθρώπινη αλαζονεία δεν έχει όρια, τα ανθρώπινα πλάσματα τα οποία η Φύση τα δημιούργησε σε διάστημα εκατομμυρίων ετών ή πιθανώς μια ανώτερη άλλη δύναμη έκανε την επέμβασή της για την δημιουργία του ανθρώπινου είδους, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, η αλαζονεία του ανθρώπου με τις πεπερασμένες γνώσεις και εμπειρίες του, τον κάνει να νομίζει ότι είναι ο δημιουργός των πάντων και εν τέλη Θεός.
Τα κυρίαρχα άτομα και οι ομάδες τους, έχουν διαπράξει το μεγαλύτερο λάθος τους να είναι εναντίον της Φύσης τους και τις κοινωνίες των άλλων ανθρώπων.
Τα γενετικά τροποποιημένα δημιουργήματά τους δεν έχουν την παραμικρή ιδέα εάν θα μπορέσουν να επιβιώσουν μετά από 50, 100, χρόνια, αλλά και τι επιπτώσεις θα έχουν αυτές οι παρεμβάσεις τους στις εναπομείναντες κοινωνίες των ανθρώπων.

Ένα είναι σίγουρο όσο στην κορυφή της κοινωνικής πυραμίδας βρίσκονται και διατηρούνται άτομα με κύριο γνώμονα τις προσωπικές τους φιλοδοξίες, όπου για να διατηρηθούν εκεί μαζί με τις ομάδες τους καταπιέζουν τους υπόλοιπους ανθρώπους και την ανθρωπότητα, ο φυσικός μηχανισμός εξισορρόπησης θα ενεργοποιείται έως ότου η φυσική ισορροπία θα αποκατασταθεί.
Εάν ο άνθρωπος και η ανθρωπότητα δεν το καταφέρει αυτό τότε δεν έχει λόγο ύπαρξης σε αυτόν τον φυσικό χώρο του πλανήτη.
Ο πλανήτης Γη δεν ανέχεται ανισορροπίες όπου ένα μόνο κυρίαρχο πλάσμα ζει εις βάρος των υπολοίπων, θέλει όλα τα πλάσματα να συνυπάρχουν μέσα από τις φυσικές τους αλληλεπιδράσεις και η ζωή να επεκτείνεται σε αρμονία με την ύπαρξη αυτού του πλανήτη.

Μια επισήμανση προς τους φυσικούς επιστήμονες:
Η κβαντομηχανική φυσική, μας λέει ότι η Φύση έχει μηχανισμούς για μας απρόβλεπτους, εάν η Φύση αποφασίσει να ενεργοποιήσει τους καταστροφικούς μηχανισμούς που διαθέτει ο άνθρωπος, δεν θα της είναι δύσκολο να δώσει την εντολή σε ανθρώπους που βρίσκονται σε θέσεις κλειδιά, ώστε να εξαπολύσουν την καταστροφική δύναμη που διαθέτει η ανθρωπότητα των βιολογικών και πυρηνικών όπλων. Η Φύση ή ο Θεός για αυτούς που πιστεύουνε, μας δημιούργησε και δεν δημιουργήσαμε εμείς την Φύση ή τον Θεό.
Στον άνθρωπο δόθηκε το προνόμιο της επιλογής και τις ικανότητας να είναι το πιο ισχυρό, έξυπνο και ικανό πλάσμα της Φύσης, όχι όμως για να την καταστρέψει, αλλά για να την διατηρήσει και την επεκτείνει σε άλλους πλανήτες.
Είναι η τελευταία προειδοποίηση, η ανθρωπότητα είχε τις επιλογές και τις γνώσεις να κάνει τα τεράστια κοινωνικά άλματα εδώ και 2.500 χρόνια όμως επέλεξε να μην τα κάνει, έχει ακόμη χρόνο για να αλλάξει;Sunday, May 7, 2017

Το Ελληνικό Αλφάβητο και η ιστορία του στον Δυτικό κόσμο


Ο Ελληνισμός χαρακτηρίζεται κυρίως για την Γλώσσα του διότι όλες οι ανακαλύψεις του, οι εφευρέσεις του και τα επιτεύγματά του βασίζονται στην γλώσσα του.
Αυτό που γνωρίζουμε είναι η Κλασσική Ελλάδα, του βασιλιά Λυκούργου του νομοθέτη, του Σόλωνα, του Περικλή, του Σωκράτη, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Μέγα Αλέξανδρου και όλων των μεγάλων προσωπικοτήτων της αρχαίας ένδοξης εποχής.

Η ιστορία όμως της Ελληνικής γλώσσας είναι πολύ παλαιότερη, ιστορικά καταγράφεται στα ιστορικά Ομηρικά έπη της Ιλιάδας και της Οδύσσειας.
Όλα ξεκίνησαν από την εποχή της Τροίας το 1300 π.Χ., όπου οι Έλληνες με αφορμή την ωραία Ελένη πήγαν στην Τροία να πάρουν όχι μόνο την ωραία Ελένη αλλά και τα ωραία και πολλά λάφυρα που είχε η πλούσια Τροία του Βασιλιά Πρίαμου.
Οι Τρώες ήταν Ελληνικά φύλα που μιλούσαν την Ελληνική Γλώσσα και πίστευαν στο 12θεο. Μεταξύ των ηρώων τους υπήρξε ο Αινείας που ήταν συγγενής του βασιλιά Πριάμου, όπου μετά τη άλωση της Τροίας οι Έλληνες δώσανε στον Αινεία την επιλογή να επιλέξει μέρος να μείνει αλλά κάτω από την εποπτεία των Ελλήνων.
Σύμφωνα με την Μυθολογία, ο Αινείας από ότι φαίνεται από την εξέλιξη της ιστορίας αποφάσισε να αποχωρήσει και να πάει μαζί με τους εναπομείναντες πιστούς Τρώες στην Ιταλία όπου υπήρχαν και Έλληνες της Μυκηναϊκής εποχής.
Εκεί τα εγγόνια του οι Ρωμύλος και Ρώμος (όπου ρώμη στα αρχαία Ελληνικά σημαίνει η δύναμη της ψυχής και του πνεύματος) έχτισαν την Ρώμη.

Οι κάτοικοι της Ιταλίας Ι+Ταλός (Ο Τάλως ήταν μυθικός φύλακας της Κρήτης. Ήταν γιγάντιος, ανθρωπόμορφος και με σώμα από χαλκό), εκεί που οι Έλληνες βρήκαν περιοχές με μεγάλα κοιτάσματα χαλκού, οι πλειονότητα των κατοίκων μιλούσαν διαφορετική γλώσσα, αυτά που γνωρίζουμε σήμερα ως Ιταλικά.

Οι Έλληνες ως πληθυσμιακή μειοψηφία προσαρμόστηκαν να μάθουν να μιλούν την γλώσσα των ντόπιων για να επικοινωνούν μαζί τους, αλλά κατάλαβαν ότι πρέπει να τους μάθουν να την γράφουν και να την διαβάζουν. Έτσι προσάρμοσαν το Ελληνικό αλφάβητο ώστε ηχητικά και γραφικά να καλύπτει τις ανάγκες και να ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία των Ιταλών.
Αυτή η εξέλιξη ήταν πάρα πολύ σημαντική γιατί έμαθαν για το πίστη των Ελλήνων το 12θεο, την οποία την ασπάστηκαν αφού έτσι και αλλιώς δεν είχαν και κάτι άλλο.
Στο διάβα των μετέπειτα αιώνων υπήρξε και η άνθιση του Ελληνικού πολιτισμού και της λαμπρής Ελληνιστικής περιόδου που τελείωσε στην εποχή του Μεγάλου Αλέξανδρου και κάποιων μεταγενέστερών του.

Η επιρροή όμως της Ελληνιστικής περιόδου ήταν τεράστια και στην Ιταλία το έδαφος για την μετεξέλιξή του έτοιμο για την ανάδειξη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η ιστορία της Ελληνικής - Λατινικής γλώσσας είναι πλέον γνωστή αφού όλος ο Δυτικός κόσμος αποδέχτηκε και εφάρμοσε το Λατινικό Αλφάβητο και τις Ελληνιστικές- Ρωμαϊκές επιρροές τους.
Στην Ανατολική Ευρώπη επικράτησε το Κυριλλικό Αλφάβητο που και αυτό είναι βασισμένο στο Ελληνικό Αλφάβητο.

Ο Ελληνισμός είναι Φως, είναι Γνώση, είναι Ελευθερία, είναι Ήθος, έμαθε τον Δυτικό κόσμο να επικοινωνεί και να μαθαίνει και δεν είναι διόλου τυχαίο το:

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΑΓΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

1. Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. 2. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. 3. πάντα δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν. 4. ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων. 5. καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.

Η ανθρωπότητα μόλις αρχίζει να καταλαβαίνει χάρη της τεχνολογίας, ότι η Φύση είναι ο θεός του, του μίλησε στην γλώσσα του αιώνες πριν και διαμέσου διάφορων θρησκειών, ώστε να αρχίσει να καταλαβαίνει τι ο ίδιος ο άνθρωπος είναι. Χρειάζεται χρόνο για να καταλάβει την θεία του Φύση και τον προορισμό του, όμως η θεία Φύση του δεν θα τον εγκαταλείψει στον δύσκολο δρόμο του, εκτός εάν ο ίδιος την απαρνηθεί.

Thursday, April 27, 2017

Τι είναι ο άνθρωπος και ποιο είναι το μέλλον του

Τι είναι ο άνθρωπος και ποιο είναι το μέλλον του

1. Ο άνθρωπος είναι φυσικό Ον.

2. Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό Ον.

3. Ο άνθρωπος είναι λογικό Ον.

Αυτά τα τρία στοιχεία είναι τα πιο σημαντικά εφόσον γίνουν κατανοητά και συνειδητά τότε και μόνο τότε ο άνθρωπος θα καταλάβει τι είναι και ποιο είναι το μέλλον του!

1. Ο άνθρωπος είναι φυσικό Ον
Ο άνθρωπος είναι φυσικό Ον. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος όσο απομακρύνεται από το φυσικό του περιβάλλον και τον τρόπο ζωής τόσο πιο αφύσικα ζει και επομένως πιο δυστυχισμένος αισθάνεται. Δυστυχώς ο σύγχρονος άνθρωπος είναι τόσο απομακρυσμένος από το φυσικό του περιβάλλον και τρόπο ζωής, ώστε πλέον δεν έχει την παραμικρή επίγνωση της κατάστασής του παρά μόνο όταν θα πάει διακοπές σε ένα φυσικό χώρο για να ξεκουραστεί και να ηρεμήσει.

Ως φυσικό Ον στον άνθρωπο έχει δοθεί ένα υπέροχο εργαλείο να χρησιμοποιεί την λογική, χάρισμα που τον κάνει να ξεχωρίζει από όλα τα άλλα όντα. Χρησιμοποιώντας την λογική ο άνθρωπος μπορεί να ταξινομήσει τις σκέψεις του και να βγάλει λογικά και χρήσιμα συμπεράσματα.
Ας δούμε ορισμένες σκέψεις:

Το ανθρώπινο σώμα δεν έχει πυκνό τρίχωμα που σημαίνει ότι είναι κατασκευασμένο να ζει σε θερμά κλίματα. Άρα όσο ελαφρύτερα ρούχα φοράει ή καθόλου τόσο πιο άνετα αισθάνεται. Κάντε ένα ντους με ρούχα και ένα χωρίς ρούχα, πότε αισθάνεστε καλύτερα;

Ο άνθρωπος σε όποιο περιβάλλον κι αν ζει χρειάζεται νερό και τροφή, σε ζεστότερο περιβάλλον χρειάζεται λιγότερη τροφή και περισσότερο νερό το αντίθετο για το κρύο.

Επίσης ο άνθρωπος χρειάζεται στέγη για να είναι στεγνός και θερμός καλύπτοντας έτσι τις βασικές του ανάγκες επιβίωσης.

Η αρχική του φυσική συμπεριφορά είναι να μετακινείται συνεχώς σε ομάδες με άλλους ανθρώπους, νομαδικά κυνηγώντας και συλλέγοντας την τροφή του. Στην ουσία είναι ένας μόνιμος καταναλωτής χώρου και τροφής. Σήμερα χρησιμοποιώντας το χρήμα ικανοποιεί αυτά τα πηγαία ένστικτα από τροφή μέχρι ταξίδια.


2. Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό Ον
Στην πορεία εξέλιξής του ο άνθρωπος από νομαδικός κυνηγός, τροφοσυλλέκτης, καταλήγει σε καλλιεργητή επιλέγοντας ένα σταθερό περιβάλλον διαβίωσης. Ένας από τους κυριότερους λόγους αυτής της αλλαγής συμπεριφοράς είναι ότι πληθαίνουν οι άνθρωποι και αυξάνονται οι συγκρούσεις για τον χώρο επιρροής τους, έτσι μονιμοποιείται επιλέγοντας ένα περιβάλλον που να καλύπτει τις βασικές του ανάγκες.

Έχοντας επιλέξει το φυσικό του περιβάλλον διαμονής το περιφρουρεί ώστε να μην υπάρξουν άλλοι εισβολείς απειλώντας την ειρηνική του διαμονή. Αυτό το πετυχαίνει με τους πιο δυνατούς πολεμιστές του, ξεκινώντας με αυτόν τον τρόπο η πρώτη έννοια του στρατού.

Εξασφαλίζοντας ένα ειρηνικό και ασφαλές περιβάλλον ο άνθρωπος ξεκινά να καλλιεργεί τον τόπο διαμονής του, εκτρέφοντας ταυτόχρονα ζώα, ώστε να έχει μόνιμα την τροφή του.

Στο περιβάλλον που έχει επιλέξει να ζήσει με άλλους συνανθρώπους λόγο της κοινωνικής φύσης του, για να μπορέσει να συνυπάρχει ειρηνικά δημιουργεί κανόνες συμπεριφοράς με θρησκευτικό ή κοινωνικό υπόβαθρο.

Δημιουργεί συνθήκες αλληλεπίδρασης όπου το ένα μέλος προσφέρει προϊόντα, αντικείμενα ή υπηρεσίες στα άλλα μέλη της κοινωνίας του, χρησιμοποιώντας ως μέσο συναλλαγής ένα αντίτιμο το οποίο το ονομάζει χρήμα. Αυτήν την διεργασία την αποκαλεί οικονομία.
Η οικονομία ως νόημα έχει την σημαντικότερη σημασία διότι το ένα μέλος της κοινωνίας προσφέρει κάτι στα υπόλοιπα μέλη της, έτσι η κοινωνία πράττει συνεχώς έργο, που αναλόγως την εξέλιξή της δημιουργεί καλύτερες συνθήκες μέσω υποδομών στα μέλη της.

Οι καλές συνθήκες διαβίωσης δίνουν την ευκαιρία στην κοινωνία και τα μέλη της να εξελιχθούν και να αναπτυχθούν πέρα την ζωώδη φύση τους. Αυτό επιτυγχάνεται με την καλλιέργεια της παιδείας, όπου τα νέα μέλη της κοινωνίας μαθαίνουν να συμπεριφέρονται, αποκτώντας ταυτόχρονα και την συσσωρευμένη γνώση της κοινωνίας από τα πιο ικανά και ώριμα μέλη της τα οποία αποκαλεί εκπαιδευτικούς.

Η κοινωνία με μέλη εκπαιδευμένα από τα καλύτερα μέλη της πετυχαίνει τα καλύτερα αποτελέσματα.
Σωκράτης – Πλάτωνας – Αριστοτέλης – Μέγας Αλέξανδρος.

3. Ο άνθρωπος είναι λογικό Ον
Η λογική είναι χάρισμα, ανεξάρτητα εάν δόθηκε από την Φύση ή τον Θεό που πιστεύει το κάθε άτομο. Η λογική είναι το εργαλείο όπου στην σύγχρονη ορολογία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το όρο λογισμικό (Software), του εγκεφάλου (Hardware), που μας δίνει την ικανότητα να ταξινομούμε τις σκέψεις μας και να καταφέρνουμε την υλοποίησή τους.

Η λογική είναι το εργαλείο εξισορρόπησης του ανθρώπου μεταξύ της ζωώδης φύσης και την πληθώρα των συναισθημάτων του.
Ο άνθρωπος εξαιτίας της τεχνολογίας και της βελτίωσης του τρόπου ζωής έχει πλέον το προνόμιο να χρησιμοποιήσει την λογική του σε όρια όπου δεν θα μπορούσε ποτέ να διανοηθεί.

Πρωταρχικός του όμως στόχος θα πρέπει να είναι η υγιείς βιωσιμότητα του σε αυτόν το πλανήτη.
Έχει τα εργαλεία, έχει την τεχνογνωσία, έχει τους πόρους, αυτό που του λείπει είναι η θέληση της εφαρμογής μιας βιώσιμης και λειτουργικής συνύπαρξις του με τους άλλους ανθρώπους και το φυσικό του περιβάλλον.

Ο άνθρωπος έχει φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο της ιστορίας του. Οι κοινωνίες και τα κράτη που έχει δημιουργήσει, έχουν φτάσει στα όριά τους, απειλώντας το ένα κράτος την κυριαρχία του άλλου.
Έχει φτιάξει οπλικά συστήματα για να κυριαρχήσει ο ένας τον άλλο, αλλά αυτά τα οπλικά συστήματα είναι τόσο καταστροφικά ώστε να απειληθεί η βιωσιμότητα του ανθρώπινου γένους.

Η μόνη βιώσιμη επιλογή που έχει βρίσκεται στην λογική διευθέτηση των αντιπαραθέσεων. Εφόσον τα οπλικά συστήματα έχουν έναν βαθμό εγγύησης αποτροπής εχθρικών ενεργειών από τα διάφορα κράτη, τότε θα πρέπει να εξεταστούν οι δυνατότητες ειρηνικών λύσεων.

Ας δούμε τι διαφορές έχουμε και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε:

Πρώτον και κύριον μιλάμε διαφορετικές γλώσσες, αυτό μας κάνει ξένους μεταξύ μας παρότι μπορούμε να έχουμε τα ίδια εξωτερικά χαρακτηριστικά. Η κοινή γλώσσα γκρεμίζει όλα τα επικοινωνιακά εμπόδια, καθώς βοηθάει επίσης στην ουσιαστικότερη εξέλιξη των κοινωνιών.
Έχουμε τόσους ειδικούς γλωσσολόγους που θα μπορούσαν να φτιάξουν μια γλώσσα εύκολη στην ομιλία και την γραφή με γνώμονα την οικονομία λόγου και γραφής.

Έχουμε για αιώνες δημιουργήσει μια στρεβλωτική κατάσταση φυλετικών προσμίξεων, κυρίως από την εκμετάλλευση των ανθρώπων σκλάβων. Οι άνθρωποι θέλουν να ζουν με τους ανθρώπους που έχουν τα ίδια εξωτερικά χαρακτηριστικά και να μιλάνε την ίδια γλώσσα. Θέλουν να ζουν σε περιβάλλον που αισθάνονται οικεία και άνετα.
Με εργαλείο την βιογενετική θα επαναφέρουμε αυτήν την κοινωνική, βιολογική ανισορροπία και αδικία, ώστε οι άνθρωποι να βρούνε τις ρίζες τους.

Οι οικονομίες των διαφόρων κρατών έρχονται διαρκώς σε σύγκρουση. Ή δημιουργούμε καινούργια όρια οικονομικών ζωνών, ώστε τα υπερκράτη όπως η Ε.Ε, Ρωσία, Κίνα, ΗΠΑ, Αφρική, Ινδία, να έχουν τα δικά τους όρια λειτουργίας, νόμισμα κτλ, ή δημιουργούμε τις συνθήκες οικονομικής συνύπαρξης με ενιαίο νόμισμα.

Η λογική λέει ότι η παγκοσμιοποίηση θα έρθει ή με ειρηνικό ή με βίαιο τρόπο, κάποιο υπερκράτος ή συνασπισμός θα το επιχειρήσει αργά η γρήγορα. Από ειρηνικής πλευράς με εργαλείο την οικονομία και την ευημερία η ανθρωπότητα δεν αυξάνεται πληθυσμιακά, έτσι ώστε να μην απειλείται το φυσικό περιβάλλον και η ίδια η ανθρωπότητα από πολέμους, παραδείγματα, Ε.Ε, Ιαπωνία κτλ, .

Είναι καθαρά επιλογή μας και ευθύνη μας, εάν τον ανθρώπινο κόσμο των εξουσιάζουν κάποια λίγα άτομα εις βάρος των πολλών καθαρά και μόνο για το προσωπικό κέρδος και το εγώ τους.

Δεν είναι θέμα αγάπης αλλά συμφέρον όλων μας να συνυπάρχουμε ειρηνικά μεταξύ μας.

Η οικονομία είναι ένα εργαλείο και τίποτα άλλο, εάν το χρησιμοποιείς σωστά εξασφαλίζοντας τα ελάχιστα απαραίτητα αξιοπρεπής διαβίωσης στα μέλη σε μια κοινωνία, τότε ούτε εγκλήματα υπάρχουν, ούτε εκμετάλλευση, ούτε αδικία, παρά ειρήνη και συνθήκες οικονομικής ευρωστίας, σε κατεύθυνση φιλική προς το φυσικό περιβάλλον.
Παράδειγμα οι Η.Π.Α, έχουν το μεγαλύτερο χρέος στον κόσμο, πλασματικό βέβαια γιατί το χρήμα το τυπώνουν όπως θέλουν και καλά κάνουν, έχοντας από τους μεγαλύτερους συντελεστές ευημερίας, όχι όμως για όλους τους πολίτες τους.
Το χρήμα η μόνη αξία που έχει είναι αυτή που του δίνουμε, όπου συνήθως αυτή καθορίζεται από τις κυρίαρχες δυνάμεις, δηλαδή τα πιο ισχυρά στρατιωτικά κράτη.

Τα επόμενα χρόνια θα είναι σημαντικά για την εξέλιξη ή όχι της ανθρωπότητας και σε αυτό είμαστε υπεύθυνοι/νες όλοι/λες και θα εξαρτηθεί, εάν κάνουμε χρήση σε αυτό το υπέροχο εργαλείο που μας έδωσε η Φύση, την λογική, ως εκ τούτου και την λογική αντίδραση.

Σύνοψη
Ο άνθρωπος είναι ένα φυσικό, κοινωνικό και λογικό Ον, έχοντας ως εργαλείο την λογική του μπορεί να βρει τις σωστές ισορροπίες διαβίωσης σε αυτόν τον πλανήτη. Δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο, παρά να μελετήσει την Φύση και το φυσικό του περιβάλλον που τόσο επιδεικτικά για αιώνες έχει αγνοήσει.  
Ο άνθρωπος ως τμήμα του φυσικού κόσμου έχει διακαιώματα αλλά και ευθύνες, ιδιαίτερα εφόσον έχει επίγνωση των πράξεών και επιπτώσεών του.
Ο άνθρωπος και η ανθρωπότητα θα πρέπει να συνυπάρξουν ειρηνικά με το φυσικό τους περιβάλλον, πριν η Φύση αποφασίσει να τους αποβάλει οριστικά και διαπαντός από αυτόν τον πλανήτη και δεν χρειάζεται να καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια, αφού η ίδια η ανθρωπότητα έχει φροντίσει με τα καταστροφικά της όπλα.

Δημοφιλή

Sample Text

Powered by Blogger.

About Me

Η πληροφορία είναι ενέργεια που μετουσιώνεται σε γνώση, η γνώση έχει την ιδιότητα του φωτός ή μας απελευθερώνει είτε μας τυφλώνει.

Sponsor

Followers